MŪS ATBALSTA

MŪS ATBALSTA

          LAA administrācija            
                      Bez veiksmīgas vadības nav iedomājama neviena organizācija                  

LAA dalībnieki 
  Par LAA dalībnieku var kļūt jebkurš, kuram ir profesi- 
        onāla  vēlme   darboties kādā no akustikas jomām.

LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA

         Būvakustika            
                                                                   Telpu ( arhitektūras ) akustikas , konstrukciju
                                    skaņas izolācijas un ēku inženieriekārtu trokšņa slāpēšanas , kā
                                    arī apbūves akustikas pētījumi , prognozēšana un projektēšana.
Elektroakustika   
   Akustisko sistēmu, skaļruņu  projektēšana, labošana, 
 telpu apskaņošanas  projektēšana, instalācija, elektro-

                                                                akustiskie mērījumi.

 

 

         Vides troksnis    
                             Vides troksnis ir viens no gatvenajiem fizikālajiem nelabvēlīgajiem
                faktoriem, kas cilvēkam izraisa diskomfortu, stresu, veselības traucējumus
                                                          un saslimšanas, kas var novest pat pie invaliditātes
Sertifikācija             
               Speciālistu kvalifikāciju apliecinoši dokumenti

            Izglītība                          
                                                LAA veic pēcdiploma papildapmācību bakalauriem un
                                    diplomētiem speciālistiem, rīko un līdzdarbojas semināros un
                                                                          lekciju ciklos dažādās akustikas nozarēs.
 Publikācijas    
        LAA biļeteni, zinātniskie referāti, raksti periodikā,
                                                              patentu publikācijas.
 
            Normatīvā  bāze             
          Standartu ieviešana, standartu komitejas, normatīvās vērtības.
 Saites                  

                                      Nozīmīgākās atsauces.